Spoločnosť DAF rešpektuje vaše súkromie. Súbory cookie používame na rôzne účely, ako napríklad fungovanie webovej stránky, zlepšovanie vašej skúsenosti s našou webovou stránkou, budovanie integrácie so sociálnymi médiami a pomoc pri cielení marketingových aktivít v rámci a mimo našej webovej stránky. Pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak však chcete prispôsobiť nastavenie vašich preferencií súborov cookie, kliknite na položku „Zmeniť nastavenia“ nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie.
 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Verzia 05.2022

 • 1. O tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

  Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a chceme, aby bol náš spôsob zaobchádzania s vašimi údajmi transparentný. Preto sme vytvorili návrh tohto vyhlásenia a radi by sme vás oboznámili o tom, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi. 

  V tomto vyhlásení vás informujeme o nasledovnom:

  – aké osobné údaje od vás zbierame,
  – na aké účely ich používame,
  – aký je právny základ takéhoto používania,
  – s akými tretími stranami ich zdieľame,
  – ako chránime vaše osobné údaje,
  – a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka osobných údajov spracovávaných entitami spoločnosti PACCAR Holding B.V. a jej dcérskych spoločností vrátane entít – ako sú DAF Trucks N.V. – a PACCAR Financial. Ak by sme spracovávali vaše údaje v inej súvislosti ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, poskytneme vám v prípade potreby podrobnejšie špecifické informácie ako doplnok k tomuto vyhláseniu. 

  Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 16. mája 2022 a bude pravidelne revidované a aktualizované. 

  Toto vyhlásenie sme sa snažili vytvoriť čo najzrozumiteľnejšie a najkompletnejšie, ako bolo možné. Ak by ste mali otázky alebo pochybnosti o tomto vyhlásení, kontaktujte nášho pracovníka na ochranu údajov (DPO):

  DAF Trucks N.V.
  Pre: Pracovník na ochranu údajov – D.06.01.225
  Hugo van der Goeslaan 1
  Poštová adresa: P.O.Box 90065 | 5600 PT Eindhoven | Holandsko | 
  Tel.: +31 (0) 40 214 91 11
  Adresa pre návštevy: 5642 TW Eindhoven | Holandsko

  Spoločnosť PACCAR, čierna

  E-mail: dataprotectionofficer@daftrucks.com


 • 2. Náš záväzok k ochrane vášho súkromia

  Zaväzujeme sa, že budeme zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi starostlivo. Budeme ich používať v zmysle príslušných bezpečnostných noriem. Dáta, ktoré už viac nepotrebujeme na účely spracovania opísané v častiach našej webovej stránky o ochrane osobných údajov špecifických pre konkrétne osoby, vymažeme alebo anonymizujeme. Zhromažďovať budeme len osobné údaje potrebné na splnenie týchto účelov. Na záver, vaše údaje budeme uchovávať v čo najpresnejšom a najaktuálnejšom stave – s pomocou organizačných, právnych a technických (IT-) opatrení –.

 • 3. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?

  Za spracovanie a ochranu vašich osobných údajov sú zodpovedné entity a dcérske spoločnosti PACCAR Holding B.V. Výrazy „PACCAR“, „my“, „nás“ a „naše“ (vo všetkých gramatických tvaroch) v tomto vyhlásení sa týkajú entít a dcérskych spoločností PACCAR Holding B.V., ako napríklad entity DAF – vrátane entít DAF Trucks N.V. – a PACCAR Financial. 

 • 4. Aké osobné údaje spracúvame, na akom základe a z akého dôvodu?

  Prostredníctvom nižšie uvedených odkazov získate prístup k prehľadu o typoch vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Taktiež sme zahrnuli účel, na ktorý vaše osobné údaje používame, a právny základ na ich spracúvanie. Ak by sme vaše osobné údaje spracúvali podstatne odlišným spôsobom, ako je uvedené nižšie, budeme vás o tom osobitne informovať.

  > Zákazník

  > Obchodní partneri ako predajcovia / dodávatelia a ďalšie obchodné partneri

  > Vodič

  > Návštěvníci webových stránok 

  Údaje z verejne dostupných zdrojov:
  Berte na vedomie, že zhromažďujeme aj údaje z (verejných) zdrojov ako sú firmy poskytujúce informácie o úverovej bonite, obchodné komory, verejne dostupné internetové stránky atď.

  Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali v rámci legislatívnych hraníc a našej internej politiky uchovávania údajov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že vaše osobné údaje môžu byť spracovávané počas dodatočného obdobia, ak sme podľa záväzných právnych predpisov povinní uchovávať údaje po určitú dobu na vedecké výskumné účely, štatistické účely a/alebo na stanovenie, uplatňovanie alebo ochranu právnych nárokov.

   

 • 5. S kým zdieľame vaše osobné údaje?

  Vaše informácie zdieľame s entitami spojené so spoločnosťou PACCAR, ktoré spadajú pod rovnaké normy o ochrane údajov. Okrem našich vlastných entít zdieľame osobné údaje taktiež s určitými tretími stranami, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcej časti. 

  Kategórie externých strán, s ktorými zdieľame osobné údaje
  Osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi typmi organizácií:

  – autorizovaní servisní díleri,
  – dodávatelia,
  – dodávatelia IT,
  – poskytovatelia služieb,
  – poisťovne,
  – finanční, daňoví alebo právni poradcovia,
  – centrálne banky,
  – externí audítori.

  Ako chránime vaše osobné údaje, keď ich zdieľame so stranami, ktoré nespadajú pod európske nariadenia o ochrane údajov
  Spoločnosť DAF Trucks N.V. je súčasťou skupiny spoločností PACCAR. Pokiaľ je to nevyhnutné pre dosiahnutie nami sledovaných cieľov spracovávania údajov, môžu byť osobné údaje zdieľané s entitami spojenými so spoločnosťou PACCAR v rámci, ale aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Za predpokladu, že sa jedná o úroveň ochrany, ktorá je ekvivalentná a zodpovedá normám EÚ (GDPR).

  Ak zdieľame osobné údaje s organizáciou, ktorá nespadá pod európske nariadenia o ochrane údajov a ktorá sa nemôže odvolať na rozhodnutie o primeranosti od Európskej komisie, chránime vaše osobné údaje pomocou príslušných bezpečnostných opatrení. Príkladom, ktorý často používame, sú štandardné zmluvné klauzuly od Európskej komisie. Tie zabezpečujú, že strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, sa budú pridržiavať rovnakých alebo podobných noriem a štandardov ochrany údajov ako my. Tieto štandardné zmluvné klauzuly môžu byť doplnené ďalšími technologickými a organizačnými opatreniami.

  O kópiu príslušných bezpečnostných opatrení, ktoré sme zaviedli môžete požiadať na adrese dataprotectionofficer@daftrucks.com.

   

 • 6. Ako chránime vaše osobné údaje?

  Staráme sa o ochranu integrity a dostupnosti vašich osobných údajov. Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje. Zaviedli sme napríklad kontroly prístupu, používame vhodné bezpečnostné opatrenia pre systém a sieť, ako sú firewall, vydávanie aktualizácií a ochrana prenosných zariadení primeranými heslami. Spoločnosť DAF Trucks N.V. zaviedla rámec opatrení pre IT a GDPR bezpečnosť a s tým súvisiace stratégie – napríklad na riešenie porušenia ochrany údajov  – a povinné štandardy na ochranu dôvernosti, dostupnosti a integrity prostriedkov, ktoré používame na spracovanie vašich osobných údajov.

 • 7. Aké sú vaše práva?

  V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje, prináležia vám určité práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv vrátane informácie, čo to pre vás znamená. Svoje práva si môžete uplatniť e-mailovým kontaktom na dataprotectionofficer@daftrucks.com.

  Spoločnosť PACCAR odpovie na vašu žiadosť týkajúcu sa vašich práv na ochranu údajov písomne do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. V závislosti od zložitosti a počtu žiadostí je spoločnosť PACCAR oprávnená predĺžiť toto obdobie o dva ďalšie mesiace. Spoločnosť PACCAR vás bude informovať o každom takomto predĺžení spolu s dôvodmi tohto omeškania do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Spoločnosť PACCAR spracuje vašu žiadosť o uplatnenie vašich práv podľa článku 7 iba po tom, ako sme mali možnosť vás riadne identifikovať.

  Právo na prístup k údajom, opravu údajov a získanie kópie vašich osobných údajov 
  Zaviazali sme sa, že všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, budú presné, aktuálne, úplné, relevantné a nezavádzajúce. Aby sme dokázali tento záväzok splniť, máte právo kedykoľvek k vašim údajom pristupovať, opraviť ich alebo aktualizovať. Na požiadanie vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

  Právo na prenosnosť údajov
  Ak sme spracúvali vaše osobné údaje z nasledujúcich právnych dôvodov, ste oprávnení získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom formáte:
  a) dali ste nám súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov na účely, o ktorých sme vás vopred informovali alebo
  b) sme spracúvali vaše osobné údaje na účely uľahčenia uzatvorenia zmluvy s vami, alebo
  c) sme spracúvali vaše osobné údaje pomocou automatizovaných prostriedkov (ako napríklad profilovanie). 

  Právo na zmazanie vašich osobných údajov 
  Máte právo požadovať zmazanie vašich údajov, ak:
  a) už nie sú vaše osobné údaje potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo
  b) odvolávate súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, ktorý ste nám predtým udelili a neexistuje žiadny právny dôvod na spracúvanie týchto osobných údajov, alebo
  c) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov na základe odôvodnených záujmov spoločnosti PACCAR; 
  d) osobné údaje neboli spracúvané zákonne;
  e) musia byť vaše osobné údaje vymazané, aby boli dodržané príslušné legislatívne požiadavky.

  Ak si želáte vymazať osobné údaje, ktoré o vás vedieme, informujte nás o tom na adrese dataprotectionofficer@daftrucks.com a my podnikneme príslušné kroky na splnenie vašej žiadosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Ak už nie sú nami spracovávané osobné údaje potrebné na žiadne účely (vrátane štatistických účelov alebo na zakladanie, uplatňovanie alebo ochranu právnych nárokov) a žiadny zákon od nás nevyžaduje ich uchovávanie, vykonáme všetky možné kroky na ich vymazanie, zničenie alebo trvalé zrušenie prepojenia s vašou osobou.

  Právo na obmedzenie spracúvania
  Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak:
  a) nie ste presvedčení, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú presné alebo
  b) osobné údaje nie sú spracúvané zákonne, ale namiesto vymazania osobných údajov by ste preferovali obmedzenie spracúvania, alebo
  c) už viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich získali, ale vy potrebujete tieto údaje na zakladanie, uplatňovanie alebo ochranu právnych nárokov, alebo 
  d) ste namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov a očakávate overenie, či vaše záujmy vzťahujúce sa k tejto námietke prevážia oprávnené dôvody na spracúvanie vašich údajov.

  Ak si želáte obmedziť naše spracúvanie vašich osobných údajov, informujte nás o tom na adrese dataprotectionofficer@daftrucks.com a my podnikneme príslušné kroky na splnenie vašej požiadavky v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

  Právo na námietku alebo odvolanie súhlasu
  Máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je spracúvanie založené na odôvodnených záujmoch spoločnosti PACCAR alebo tretích strán. Upozorňujeme, že tieto typy žiadostí môžeme zamietnuť, ak dokážeme preukázať závažné a opodstatnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Ak však namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, spracúvanie v zásade vždy ukončíme. V týchto situáciách budú mať vaše práva prakticky vždy prednosť. 

  Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ak je spracúvanie založené na vašom súhlase. Odvolanie vášho súhlasu znamená, že už nemôžeme spracovávať vaše osobné údaje na účely spracovania, s ktorými ste súhlasili. Ak si želáte svoj súhlas odvolať, neovplyvní to legitimitu spracovania údajov pred týmto odvolaním. Odvolanie súhlasu teda nemá spätnú účinnosť.

  Právo podať sťažnosť na úrade pre dozor
  Máte právo podať sťažnosť priamo na úrade pre dozor nad ochranou údajov o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. Otvorte tento odkaz s prehľadom príslušných orgánov alebo vyhľadajte „Úrad pre dozor nad ochranou údajov vo [vašej krajine]“ prostredníctvom internetovej stránky vyhľadávača.

   

 • 8. Súbory cookies
   Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. K tejto téme je uvedených viac informácií tu.