Právne upozornenie

Obsah webovej lokality je chránený autorskými právami © spoločnosti DAF Trucks N.V. Eindhoven (alebo pobočky, ak je to uvedené, alebo poskytovatelia licencie), všetky práva vyhradené.

Modely vozidiel, výkresy, fotografie, obrázky, texty, videosekvencie so zvukom alebo bez zvuku a ostatné dokumenty zverejnené na aktuálnej internetovej lokalite sú chránené právami na ochranu priemyselného a duševného vlastníctva a ako také sú majetkom spoločnosti DAF Trucks N.V. Niektoré časti webovej lokality však obsahujú obrázky, ktoré sú chránené autorskými právami poskytovateľov týchto obrázkov. Položky, na ktoré odkazuje tento odsek, sa môžu kopírovať na osobné použitie.

Prezentácia a obsah tejto lokality spoločne vytvárajú dielo duševného vlastníctva, ktorého vlastníkom je spoločnosť DAF Trucks N.V a ako také je chránené aktuálne platnými zákonmi. Akákoľvek reprodukcia alebo prezentácia celej tejto lokality alebo jej časti je zakázaná bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti DAF Trucks N.V.

Informácie na webovej lokalite zahŕňajúce okrem iného text, obrázky a zvuk sa s výnimkou prísne osobných účelov alebo konkrétne uvedených prípadov nesmú reprodukovať, prenášať, distribuovať ani ukladať bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti DAF Trucks N.V. Úpravy obsahu webovej lokality sú výslovne zakázané.

Ochranné známky

Ak nie je uvedené inak, slogany, značky, logá a emblémy spoločností zobrazené na webovej lokalite, ako sú napríklad symboly zobrazené nižšie, sú chránené ochrannými známkami spoločnosti DAF Trucks N.V. a spoločnosti PACCAR Inc. (alebo jej pobočiek). Každá reprodukcia, použitie alebo úprava bez písomného povolenia od oprávnenej strany vedie k zodpovednosti za porušenie zákonov na ochranu duševného vlastníctva.

LOGO DAF Trucks NV Logo PACCAR Inc.

Bez záruk a prehlásení

Informácie na tejto webovej lokalite sa poskytujú vo forme „ako sú“. Spoločnosť DAF Trucks N.V. v žiadnom prípade nebude zodpovedať žiadnej strane ani za žiadne priame, nepriame, špeciálne alebo iné následné škody, ktoré vzniknú akýmkoľvek použitím tejto webovej lokality alebo inej webovej lokality, na ktorú odkazuje hyperlinkové prepojenie, vrátane (okrem iného) straty zisku, prerušenia práce, straty programov alebo iných informácií vo vašom systéme spracovania informácií alebo iné škody, a to ani v prípade, ak bola naša spoločnosť výslovne upozornená na možnosť takýchto škôd.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. neposkytuje žiadne záruky ani prehlásenia akéhokoľvek druhu súvisiace s akoukoľvek inou webovou lokalitou, na ktorú môžete získať prístup prostredníctvom tejto lokality. Takéto iné lokality sa poskytujú len ako pomôcka a neznamená to, že spoločnosť DAF Trucks N.V. propaguje obsah alebo prijíma zodpovednosť za použitie obsahu takýchto webových lokalít. Okrem toho platí, že ste zodpovední za prijatie bezpečnostných opatrení a musíte sa uistiť, že akékoľvek prvky, ktoré sa rozhodnete použiť, neobsahujú vírusy, červy, trójske kone a ďalšie prvky deštruktívneho charakteru.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. vynaložila všetko primerané úsilie, aby zaručila, že materiál, ktorý obsahuje táto webová lokalita, bol správny v čase vytvorenia a poslednej úpravy tejto lokality. Spoločnosť DAF Trucks N.V. však neposkytuje žiadne záruky a nepreberá zodpovednosť za presnosť a úplnosť materiálu. Žiadny používateľ sa nemôže spoliehať na materiál, ale musí si vyžiadať potvrdenie od oddelenia spoločnosti DAF Trucks N.V., ktoré materiál vytvorilo, alebo od oddelenia, ktoré ho schválilo, alebo od miestneho servisného dealera.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť túto webovú lokalitu, keď to bude považovať za vhodné, bez predchádzajúceho oznámenia alebo záväzkov.

Informácie zverejnené na webovej lokalite môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na výrobky, služby atď. spoločnosti DAF, ktoré neboli vo vašej krajine ohlásené alebo nie sú k dispozícii. Presnosť takýchto informácií sa nedá zaručiť hlavne z toho dôvodu, že informácie sa menia podľa špeciálnych požiadaviek alebo dostupnosti, a takýto odkaz neznamená, že spoločnosť DAF Trucks N.V. zamýšľa uviesť takýto výrobok, službu atď. vo vašej krajine. Úplné informácie o výrobkoch, službách atď., ktoré môžu byť pre vás k dispozícii, a ponuky vám poskytne miestny servisný dealer.

Poznámky, otázky a návrhy

Upozorňujeme, že žiadne informácie, nevyžiadané návrhy, myšlienky alebo iné oznámenia sa nepovažujú za dôverné ani súkromné. Odoslaním akejkoľvek informácie alebo materiálu poskytujete spoločnosti DAF Trucks N.V. neobmedzené, neodvolateľné právo na použitie, reprodukovanie, zobrazenie, úpravu, prenos a rozširovanie týchto materiálov alebo informácií a zároveň súhlasíte, že spoločnosť DAF Trucks N.V. môže všetky myšlienky, koncepcie, know-how alebo techniky, ktoré nám pošlete, použiť na akýkoľvek účel.

Špecifický softvér na webovej lokalite

Každý softvér, ktorý môže byť k dispozícii na prebratie z tejto webovej lokality (Softvér), je dielom spoločnosti DAF Trucks N.V. (alebo jej pobočiek) alebo jej dodávateľov a je chránený autorskými právami.

Používanie Softvéru sa riadi podmienkami zmluvy s koncovým používateľom, ak existuje, ktorá sa dodáva so Softvérom alebo je súčasťou Softvéru (Licenčná zmluva). Ak v Licenčnej zmluve nie je uvedené inak, Softvér je k dispozícii na prevzatie a používanie výlučne koncovými používateľmi. Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia Softvéru, ktorá nie je v súlade s Licenčnou zmluvou, môže viesť k občianskoprávnemu alebo trestnoprávnemu stíhaniu.

Bez obmedzenia uvedeného vyššie je kopírovanie alebo reprodukovanie softvéru na akýkoľvek iný server alebo umiestnenie s cieľom ďalšej reprodukcie alebo redistribúcie výslovne zakázané.

Ak sa poskytuje záruka na Softvér, tak len v súlade s podmienkami Licenčnej zmluvy a s výnimkou záruk uvedených v Licenčnej zmluve. Spoločnosť DAF Trucks N.V. týmto odmieta všetky záruky a podmienky súvisiace so softvérom vrátane všetkých implikovaných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vlastníckych nárokov a neporušenia práv iných strán.

 
Právne upozornenie o preberaní