INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI DAF TÝKAJÚCE SA NARIADENIA REACH

 

INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI DAF TÝKAJÚCE SA NARIADENIA REACH – INFORMÁCIE O LÁTKACH NA KANDIDÁTSKOM ZOZNAME (ČLÁNOK 33 NARIADENIA REACH)

Nariadenie REACH (Nar. ES 1907/2006) článok 33(1) má profesionálnym zákazníkom dodávaných produktov umožniť zavedenie všetkých zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení k obmedzeniu rizík vychádzajúcich z prítomnosti látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) zaradené na aktuálny Kandidátsky zoznam (CL) na autorizáciu, aby bolo zabezpečené ich bezpečné používanie.

Spoločnosti DAF Trucks N.V. a PACCAR Parts Europe všeobecne podporujú základné ciele nariadenia REACH a predovšetkým článku 33, ktoré sú v súlade s naším vlastným záväzkom podporovať zodpovednú výrobu našich produktov, ich zodpovedné používanie a zodpovednú manipuláciu s nimi.

 

Prítomnosť látok z Kandidátskeho zoznamu – Vozidlá

Niekoľko dielov použitých pri výrobe vozidiel DAF obsahuje látky SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) podľa normy REACH (článok 33). V dôsledku toho niektoré typy vozidiel v sortimente produktov DAF obsahujú látky SVHC. Tieto látky uvádzame v súbore na prevzatie nižšie podľa nášho najlepšieho vedomia a na základe informácií od dodávateľov. Spoločnosť DAF neustále aktualizuje informácie týkajúce sa látok SVHC. 

 
Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre vozidlá
 
 

Prítomnosť látok z Kandidátskeho zoznamu – Diely

Podľa nášho najlepšieho vedomia, na základe informácií od našich dodávateľov a našich vlastných produktových údajov, sú látky z Kandidátskeho zoznamu, ktorých výskyt v komponentoch je väčší ako 0,1 % hmotnosti, vymenované v nižšie uvedenom súbore na prevzatie pre dané vozidlo/diel. Spoločnosť DAF/PACCAR Parts neustále aktualizuje informácie týkajúce sa látok SVHC. 

 
Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre diely